Th En
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2564

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. CHIT LOM LIMITED

406,390,000

9.99

2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

404,985,000

9.96

3. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์

392,141,200

9.64

4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd

376,501,300

9.26

5. นายสมบัติ พานิชชีวะ

359,300,000

8.83

6. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

212,878,542

5.23

7. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED

163,720,800

4.02

8. นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล

151,911,900

3.73

9. กองทุน ประกันวินาศภัย

141,400,000

3.48

10. DOW JONES & COMPANY.INC.,NEW YORK

120,000,000

2.95

อื่นๆ

1,338,741,620

32.91

  รวม

4,067,970,362

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

3,996

2,995,102,683

73.63

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

26

1,072,867,679

26.37

  รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

4,067,970,362

100.00