Th En
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 2 กันยายน 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. บริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน)

406,390,000

9.99

2. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

404,985,000

9.96

3. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.

391,972,000

9.64

4. นายสมบัติ พานิชชีวะ

290,000,000

7.13

5. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

212,878,542

5.23

6. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์

206,641,200

5.08

7. KIM ENG SECURITIES (HONGKONG) LIMITED

200,000,000

4.92

8. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี

185,000,000

4.55

9. กองทุน ประกันวินาศภัย

141,400,000

3.48

10. DOW JONES & COMPANY.INC.,NEW YORK

120,000,000

2.95

อื่นๆ

1,508,703,620

37.07

  รวม

4,067,970,362

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

4,193

3,348,742,783

82.32

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

25

719,227,579

17.68

  รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

4,067,970,362

100.00