Th En
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. น.ส.อรอร อัครเศรณี

3,034,083,942

24.86

2. Chit Lom Limited

1,619,913,725

13.27

3. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์

1,385,000,000

11.34

4. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd

610,062,306

4.99

5. นายสมบัติ พานิชชีวะ

586,662,200

4.80

6. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์

397,252,000

3.25

7. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

380,000,000

3.11

8. นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล

310,102,604

2.54

9. นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร

218,283,300

1.78

10. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

200,000,000

1.63

อื่นๆ

3,462,551,009

28.43

  รวม

12,203,911,086

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

5,744

10,168,656,272

83.32

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

27

2,035,254,814

16.68

  รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

12,203,911,086

100.00