Th En
 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 14 มีนาคม 2567

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. น.ส.อรอร อัครเศรณี

3,034,083,942

24.86

2. Chit Lom Limited

1,619,913,725

13.27

3. นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์

827,693,300

6.78

4. บริษัท เพียร์ ฟอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

600,000,000

4.92

5. นายฉาย บุนนาค

396,900,000

3.25

6. นายสมบัติ พานิชชีวะ

395,104,100

3.24

7. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

380,000,000

3.11

8. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte., Ltd.

280,086,275

2.30

9. นายสุชัยชาญ วงศ์ปิยะบวร

241,241,800

1.98

10. นายวันชัย พันธุ์วิเชียร

230,550,000

1.89

อื่นๆ

4,198,337,944

34.40

  รวม

12,203,911,086

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

5,442

10,173,233,313

83.36

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

26

2,030,677,773

16.64

  รวมทั้งสิ้น

รวมทั้งสิ้น

12,203,911,086

100.00