Th En
 
ปฏิทินนักลงทุน
Date Event Location
26 พฤศจิกายน 2557 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 กันยายน 2557 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 มิถุนายน 2557 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 พฤษภาคม 2557 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2557
4 เมษายน 2557 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
17 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2556
15 มกราคม 2557 งานประชุมนักวิเคราะห์ บมจ. เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
Date Event Location
8 พฤศจิกายน 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2556
26 สิงหาคม 2556 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 สิงหาคม 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2556
23 พฤษภาคม 2556 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2556 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 พฤษภาคม 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2556
25 เมษายน 2556 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท
4 มีนาคม 2556 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19 กุมภาพันธ์ 2556 งานประชุมนักวิเคราะห์ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
15 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2555
Date Event Location
12 พฤศจิกายน 2555 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 พฤศจิกายน 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2555
3 กันยายน 2555 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 สิงหาคม 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์
10 สิงหาคม 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2555
7 มิถุนายน 2555 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 1/2555 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 พฤษภาคม 2555 งานประชุมนักวิเคราะห์
11 พฤษภาคม 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2555
26 เมษายน 2555 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โรงแรมเลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์
22 กุมภาพันธ์ 2555 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2554
Date Event Location
11 พฤศจิกายน 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2554
2 กันยายน 2554 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 สิงหาคม 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2554
13 มิถุนายน 2554 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
13 พฤษภาคม 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2554
25 กุมภาพันธ์ 2554 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16 กุมภาพันธ์ 2554 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2553
Date Event Location
7 ธันวาคม 2553 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 3/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9 พฤศจิกายน 2553 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2553
30 สิงหาคม 2553 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2553 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 สิงหาคม 2553 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2553
10 พฤษภาคม 2553 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2553
15 มีนาคม 2553 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 กุมภาพันธ์ 2553 แจ้งผลประกอบการปี 2552
Date Event Location
6 พฤศจิกายน 2552 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2552
26 สิงหาคม 2552 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 สิงหาคม 2552 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2552
11 พฤษภาคม 2552 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2552
30 เมษายน 2552 test
28 เมษายน 2552 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
30 มีนาคม 2552 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
23 กุมภาพันธ์ 2552 แจ้งผลประกอบการปี 2551
Date Event Location
7 พฤศจิกายน 2551 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2551
13 สิงหาคม 2551 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 2/2551 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11 สิงหาคม 2551 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2551
15 พฤษภาคม 2551 แจ้งผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2551
21 เมษายน 2551 ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
17 มีนาคม 2551 งานพบผู้ลงทุนประจำไตรมาส 4/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย