Th En
 
การควบคุมภายใน
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

         คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  จึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกลไกในการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ ในการปกป้องรักษาและดูแลทรัพย์สินของบริษัท โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดูแลและกำกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

         ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงินและรายงานทางการเงิน รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  สามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถีอได้ของงบการเงิน มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินมิให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอและเหมาะสมในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

  1. องค์กรและสภาพแวดล้อม 

         บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นระยะๆ   มีการกำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปีอย่างสมเหตุสมผล   การจัดโครงสร้างองค์กรได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน(Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการทำงานด้วยความซื่อสัตย์และเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน คุณภาพ คุณธรรม รวมทั้งครอบคลุมในเรื่องการดูแลผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการปฏิบัติตามกฏหมาย โดยทุกคนมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  1. การบริหารความเสี่ยง

         บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน โดยการประชุมของฝ่ายบริหารประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส และผู้อำนวยการฝ่ายในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการกำหนดแผนดำเนินการและติดตามผลการปฏิบัติงาน

  1. การควบคุมการปฏิบัติงาน

         บริษัทมีการจัดทำนโยบายและระเบียบปฏิบัติงานในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมด้านการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารทั่วไป มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และกำหนดวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการแบ่งแยกหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ  การดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกัน  และในการอนุมัติทำธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก

  1. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

         บริษัทจัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และมีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ

  1. ระบบการติดตาม

         บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละส่วนงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร โดยหากการตรวจสอบพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานเพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร

 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

            นางสาวกาญจนา ฤทธิรงค์ขจร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี   ทั้งนี้กรณีที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ