Th En
ข่าวสารนักลงทุน
ตามที่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท (NMG-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2545
18 ธันวาคม 2549