Th En
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัล 2534
5 ธันวาคม 2534
  • รางวัลโทรทัศน์ทองคำผู้ดำเนินรายการวิเคราะห์ข่าวดีเด่น ปี 2534 ได้แก่ คุณสุทธิชัย แซ่หยุ่น