Th En
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัล 2541
1 ธันวาคม 2541
  • ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 ของบริษัทชั้นนำของไทยและเป็น 1 ใน 200 ของบริษัทชั้นนำในเอเชีย จากการสำรวจของนิตยสาร Far Eastern Economic Review ในปี 2541