Th En
 
รางวัลและความสำเร็จ
รางวัล 2555
6 ธันวาคม 2555
 1. บริษัท กรุงเทพ มีเดีย จำกัด (KTM)

   
  • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา โดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 100 พรรษา แก่กองบรรณาธิการจุดประกาย

  • รางวัลสื่อมวลชนในการนำเสนอข่าวด้านเด็กและเยาวชน โดย องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำประเทศไทย แก่กองบรรณาธิการจุดประกาย

  • รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2556 (รางวัลชมเชย) โดยสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เรื่องที่ได้รับรางวัล “มาเฟีย ขาสั้น” เขียนโดย วรุณรัตน์ คัทมาตย์ (WARUNRAT KATTHAMAT) และเรื่อง “อ่านสู่-แสงสว่าง” เขียนโดย ชัยณรงค์ กิตินารถอินทราณี (CHAINARONG KITINARTINTRANEE) กองบรรณาธิการจุดประกาย

  • รางวัล Thailand Energy Awards 2013 (รางวัลดีเด่นด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประเภทสื่อมวลชน (นสพ.) โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

  • รางวัลบทนำดีเด่น (ชมเชย) โดย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เรื่องที่ได้รับรางวัล "สัญญาณเตือนประชานิยม หายนะการคลังเริ่มตั้งเค้า" โดย ทศพร โชคชัยผล บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ

    
 2. บริษัท คมชัดลึก มีเดีย จำกัด (KMM)

   
  • วันที่ 19 ธค.56 ประเภทรางวัลโล่เกียรติคุณ "ข่าวกระชากหน้ากากขบวนการขโมยตราวีซ่าไทย ซีพีออลล์ ข่าวอาชญากรรมสร้างสรรค์ สาขาหนังสือพิมพ์ ประจำปี 2556 จาก มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)

  • รางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2556 (Media Awards 2013) จากองค์การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย” (ลงหนังสือพิมพ์คมชัดลึก วันที่ 24 ม.ค.57) Amnesty Internationgal Thailand

  • รางวัลประชาบดี และเข็มเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากจากคอลัมน์ "ลุงแจ่มเตือนภัย" ได้รับพระราชทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชายทินัดดามาตุ ที่ รร.ปรินซ์พาเลซ

    
 3. บริษัท เนชั่น นิวส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (NNN)

   
  • ปี 2556 รางวัลชมเชย "รายงานข่าวหยุดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี” (Media Awards 2013) จากองค์การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน “แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย” (ลงข่าวหนังสือพิมพ์ The Nation วันที่ 24 มกราคม 2557)

    
 4. บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NINE)

   
  • สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ : 2 รางวัล
  • Milestone Award วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 บริษัท ฯ ได้รับรางวัล Milestone Award จาก Disney ในที่ประชุม Disney SEA Annual Publishers Meeting ที่ Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนามในฐานะที่เป็นผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่น ผลิตผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

  • รางวัลจาก สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายแห่งประเทศไทย วันที่ 29 มีนาคม 2556 บริษัทฯได้รับมอบโล่ห์เกียรติคุณจากสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือด้านการการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมหนังสือทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอ่านของคนไทยให้แพร่หลาย สร้างสังคมความรู้ที่ยั่งยืน อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ

    
 5. บริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด (WPS) : 2 รางวัล
  • รางวัลเหรียญทอง ประเภทงานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน กระดาษเคลือบผิว 70 แกรมและมากกว่า จากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ของสมาคมการพิมพ์ไทย

  • รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทงานพิมพ์จากเครื่องป้อนม้วน กระดาษเคลือบผิว 65 แกรมหรือน้อยกว่าและมากกว่า จากการประกวดสิ่งพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ของสมาคมการพิมพ์ไทย