Th En
 
กิจกรรมด้านวรรณกรรม
โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์และแฟนตาซี
1 เมษายน 2549

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์และแฟนตาซี
                Nation Books Award  ครั้งที่ 3 เป็นโครงการที่จัดโดยความร่วมมือระหว่างบริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ ภายใต้หัวข้อ "Sci-Trek : A Journey of Discovery" การออกเดินทางแสวงหา "บ้านหลังใหม่" ของมนุษยชาติ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและเยาวชนไทยมีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการในด้านวิทยาศาสตร์ทุกด้าน  อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมการอ่านและการเขียนให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง  อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเขียนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถมีโอกาสที่จะแสดงออกในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยโครงการนี้จัดขึ้นในระหว่างเดือนเมษายน - ธันวาคม  2549