Th En
 
กิจกรรมด้านการศึกษา
โครงการพลิกฟื้น คืนฝัน การศึกษา
4 มกราคม 2556


โครงการพลิกฟื้น คืนฝัน การศึกษา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือที่จะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบเหตุภัยพิบัติสึนามิเมื่อปลายปี 2548 โดยหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ร่วมกับ รายการโรงเรียนของหนู เป็นตัวกลางส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจจากองค์กรธุรกิจภาคเอกชนและผู้มีจิตเป็นกุศล ไปสู่นักเรียนและครูในสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย ภายใต้ “โครงการพลิกฟื้น คืนฝัน การศึกษา” และยังได้รับความร่วมมือจากชมรมเนชั่นอาสาพัฒนา ที่จัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มพนักงานเนชั่น กรุ๊ป มีวัตถุประสงค์ที่จะนำความช่วยเหลือในด้านสิ่งของที่จำเป็นและอุปกรณ์การเรียนไปส่งมอบให้กับโรงเรียนและเด็ก ๆ ตามต่างจังหวัดที่ขาดแคลนด้วยเช่นกัน ในปี 2549 โครงการยังได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง มีการส่งมอบความช่วยเหลือให้กับสถานศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ถึง 2 ครั้ง คือ

โครงการที่ 2 เมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2549 มอบวัสดุอุปกรณ์ ซ่อมแซม โรงเรียนให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ โรงเรียนบ้านตึกวิทยา จังหวัดสุโขทัย , โรงเรียนบ้านนาตองและโรงเรียนบ้านน้ำกลาย จังหวัดแพร่ , โรงเรียนบ้านน้ำต๊ะ จังหวัด อุตรดิตถ์ รวมถึงการนำหนังสือไปมอบให้กับทางเรือนจำเพื่อให้นักโทษได้ใช้อ่านที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 

โครงการที่ 3 ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2549 มอบความช่วยเหลือให้กับ โรงเรียนกรุงกรักและโรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล จ.พิษณุโลก, โรงเรียนบ้านแม่คุ จ.สุโขทัย,โรงเรียนวัดท่าโก จ.นครสวรรค์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอกควายใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังปลาสร้อย จ.นครสวรรค์ เป็นต้น โดยในแต่ละกิจกรรมที่ทางโครงการมีการเดินทางไปส่งมอบความช่วยเหลือนั้น นอกจากทีมงานแล้วยังมีความร่วมมือและความช่วยเหลืออย่างดีจากชมรมเนชั่นอาสาพัฒนาอีกด้วย