Th En
 
กิจกรรมปี 2556

โครงการ CSR ของคมชัดลึก ปี 2556

1. โครงการแทนคุณแผ่นดิน

      โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" ปี 2556 นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำความดีในสังคมไทย ด้วยการร่วมกันเสนอรายชื่อคนดี และเยาวชนต้นแบบ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจช่วยเสริมสร้างค่านิยมให้สังคมไทยทุกระดับเห็นคุณค่าของการทำความ ดีและเชิดชูผู้ที่ทำความดี มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างและจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบคุณงามความดีและร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและ ยั่งยืน เพราะคนคือผู้ขับเคลื่อนองค์กรและสังคม หากคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยในภาพรวมก็จะเป็นสังคมที่สงบสุข และมีความสุขอย่างยั่งยืน


2. โครงการอาสา คมชัดลึก แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2556

      ในปี 2556 “คม ชัด ลึก” มีนโยบายจัดกิจกรรมตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดโครงการ “อาสา คม ชัด ลึก แทนคุณแผ่นดิน” เป็นปีที่ 3 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน เด็กด้อยโอกาสในชุมชน หรือพื้นที่ที่การช่วยเหลือเข้าไม่ถึง ในรูปแบบของการซ่อมสร้างห้องสมุดโรงเรียน โรงอาหารของโรงเรียน สนามเด็กเล่น ลานกีฬาชุมชน ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว

      โดยได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 โดยเปิดรับการขอความช่วยเหลือจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ หรือได้รับความเดือดร้อนโดยตรง การสำรวจความเสียหายโดยผู้สื่อข่าวภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ จากกรณีฉุกเฉินเฉพาะหน้า เช่น น้ำท่วม ภัยแล้ง ภัยหนาว หรือกรณีโรงเรียนหรือชุมชนต้องการความช่วยเหลือ และการได้รับข้อมูลจากตัวแทนคนดี ในโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมดำเนินการตั้งคณะกรรมการลงตรวจสอบพื้นที่ ตามที่ได้รับการร้องขอ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่อาสาเข้าร่วมโครงการ เพื่อลงพื้นที่จริง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนที่ทีมจิตอาสาจะลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานให้ภารกิจลุล่วง

      ในปีนี้ โครงการ “อาสา คม ชัด ลึก แทนคุณแผ่นดิน” ได้ดำเนินการช่วยเหลือโรงเรียน ในถิ่นทุรกันดาร ดังนี้

      1. มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมทบทุนสร้างศาลาอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านซับตะคร้อ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เมื่อเดือน ตุลาคม 2556

      2. ให้การช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมในปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 โรงเรียนๆ ละ 200,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดหาดสูง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และ โรงเรียนวัดปากน้ำโจ้โล้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงทรา ปลายเดือนฤศจิกายน 2556

      3. มอบตุ๊กตาและสิ่งของที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อเป็นของขวัญวันเด็ก ประจำปี 2557 ให้กับเด็กในชุมชนร่มเกล้า ที่พ่อแม่ที่มีฐานะยากจนและนำมาฝากเลี้ยงช่วงกลางวันที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า ระยะ 5 โซน 11 แขวงต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2556โครงการ CSR ของ The Nation ปี 2556
      The Nation ร่วมกับบริษัทในเครือ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และส่วนหนึ่งของสมาชิก Asia News Network ซึ่งมีพันธมิตรสื่อ 22 แห่ง จาก 19 ประเทศในทวีปเอเชีย จัดการรณรงค์เรี่ยไรเงินการกุศลเพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นบริเวณกว้าง เงินการกุศลที่ได้มาถูกมอบให้กับสภากาชาดของประเทสฟิลิปปินส์ผ่านทางหนังสือพิมพ์ Inquirer ซึ่งเป็นสมาชิกของ Asia News Network โดยการรณรงค์นี้ได้รับการแจ้งจากสถานทูตฟิลิปปินส์ถึงประเทศไทยว่าสามารถรวบรวมเงินได้มากกว่า 160,000 ยูเอสดอลลาร์