Th En
 
กิจกรรมปี 2557
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2557
4 ธันวาคม 2557

        เนชั่น กรุ๊ป ในฐานะสื่อคุณภาพครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตระหนักดีถึงบทบาทภาระ หน้าที่ของสื่อสารมวลชนที่มีต่อประชาชนทั้งทางบวกและทางลบ ในการให้ข้อมูลหรือชักจูงทางความคิดต่อประชาชนผู้รับข้อมูล เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม รักษาวัฒนธรรม หรือเข้าร่วมกิจกรมของหน่วยงานอื่น หรือชักชวนบริษัทหรือองค์กรต่างๆ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกๆ ด้านมากมายภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งไกลและใกล้ อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยังยืนอย่างต่อเนื่อง ในปี2557 มีกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการที่สำคัญๆ ทั้งของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ดังนี้

 

โครงการ CSR ของคมชัดลึก ปี 2557

1. โครงการแทนคุณแผ่นดิน

                โครงการ "แทนคุณแผ่นดิน" ปี 2557 นับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการทำความดีในสังคมไทย  ในฐานะองค์กรที่เกิดและเติบโตในแผ่นดินไทยและมุ่งทำหน้าที่สื่อสารมวลชนด้วยความซื่อตรงมากว่า ๔๐ ปี จึงเป็นเฉกเช่นราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ที่มีความสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมใส่เกล้าฯ ในพระบรมราโชวาท ที่ทรงมุ่งเน้นให้ทุกคนทำความดี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีอันเป็นมหามงคล เครือเนชั่น กรุ๊ป โดยหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก จึงริเริ่มจัดโครงการ “แทนคุณแผ่นดิน” เพื่อเชิดชู ยกย่อง และให้คุณค่าแก่บุคคลที่ประกอบคุณงามความดีแก่ประเทศชาติ

วัตถุประสงค์โครงการ
๑. เพื่อนำแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของ “คนดีแทนคุณแผ่นดิน”

มาเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้ และเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดี
๒. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกอันดีให้คนไทยเกิดการพัฒนาตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมสานพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืน
 

คุณสมบัติของ “คนดีแทนคุณแผ่นดิน”
๑. เป็นคนดีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
๒. เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมุมมองนอกกรอบ
๓. มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง
๔. ผลงานที่เกิดขึ้นนั้น ได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
๕. มีประวัติชีวิตและผลงานที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ถือเป็นแบบอย่าง

 

 ด้วยการร่วมกันเสนอรายชื่อคนดี และเยาวชนต้นแบบ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจช่วยเสริมสร้างค่านิยมให้สังคมไทยทุกระดับเห็นคุณค่าของการทำความ ดีและเชิดชูผู้ที่ทำความดี มั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นตัวอย่างและจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการประกอบคุณงามความดีและร่วมมือร่วมใจเพื่อสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชนและสังคม ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและ ยั่งยืน เพราะคนคือผู้ขับเคลื่อนองค์กรและสังคม หากคนส่วนใหญ่ในสังคมเป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม สังคมไทยในภาพรวมก็จะเป็นสังคมที่สงบสุข และมีความสุขอย่างยั่งยืน

 

 

นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ระบุว่าการจัดโครงการปีนี้คณะผู้จัดและทีมผู้สื่อข่าวเครือเนชั่นได้ลงพื้นที่สรรหาคนดีในแต่ละจังหวัด เพราะเชื่อว่าคนดีในแผ่นดินยังมีอีกมากมาย จึงค้นหาคนดีของแผ่นดินที่มีอยู่ทั่วไทยให้ได้รับการยกย่อง สรรเสริญเป็นต้นแบบที่ดีแก่คนไทยทั้งแผ่นดิน ถึงวันนี้มีตัวแทนคนดีที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดินแล้ว รวม 491 คน

การคัดเลือกคนดีที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดินทั้ง 6 ปี 4 ภาคที่ผ่านมา จัดทำเป็นรูปแบบรายการทีวี "รายการแทนคุณแผ่นดิน" รายการที่จะนำเสนอเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าของ "คนดี" ผู้ที่มีความคิดริเริ่ม มีมุมมองนอกกรอบอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในวงกว้าง ความคิดการกระทำนั้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ชมรายการได้เรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก สร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี

การส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการทำความดีในประเทศนี้ จะเป็นหนทางช่วยให้ประเทศไทยสงบสุข และพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญทำให้ประเทศให้สามารถยืนหยัดได้ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงการเตรียมประเทศให้พร้อมเข้าสู่การส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี