Th En
 
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

                บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงห้ามไม่ให้กรรมการประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท หรือในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้การทำรายการนั้น มีความโปร่งใสเที่ยงธรรม เสมือนกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

                ในกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ภายใต้ประกาศของสำนักงานกลต. หรือตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

 

ที่มา :  นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หน้า 7