Th En
 
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)  จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าระบบและการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะทำให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ยกระดับการดำเนินงานอย่างยั่งยืน และเป็นหัวใจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของบริษัทได้แก่การเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น โดยได้ประมวลนโยบายและข้อปฏิบัติหลักๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ของตนตาม ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท โดยจะจัดให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจำ หากพิจารณาทบทวนแล้วเห็นว่ายังมีความเหมาะสมอยู่ บริษัทจะยังคงใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจเดิมต่อไป

คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด และจะติดตามปรับปรุงให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ สอดคล้องกับประโยชน์และความคาดหวังของผู้ถือหุ้นอยู่ตลอดเวลา และให้เป็นที่เชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนและอนุมัติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

DownloadCorporate Governance Policy_TH.pdf