Th En
 
วิสัยทัศน์ ปณิธานและคุณค่าองค์กร
ผสานสื่อที่หลากหลาย เพื่อเข้าถึงทุกครัวเรือน
ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความบันเทิง และสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยความน่าเชื่อถือ ทันเหตุการณ์ อย่างสร้างสรรค์
ความน่าเชื่อถือในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการรายงาน ข่าวสาร และการประกอบธุรกิจ
ซื่อสัตย์ต่อมาตรฐานวิชาชีพ เคารพต่อจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
ตระหนักในคุณค่าของการผสานสื่ออันหลากหลายและ ประสานร่วมมือกับกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ผู้ถือหุ้นและ พนักงาน
ให้บริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งที่แตกต่างทั้งในด้านสินค้า การตลาด การขาย การให้บริการ และระบบการบริหาร