The Nation Multimedia Group

เรื่อง การจัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

Bookmark and Share

ด้วยในปัจจุบัน การขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณชน กำลังได้รับความสนใจจากทั้งผู้ผลิตข่าวสารในสื่อดั้งเดิม ได้แก่ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และในหมู่ผู้บริโภคข่าวสาร ที่หันมาเปิดรับข้อมูลข่าวสารในรูปแบบของสื่อดิจิตอลผ่านเครื่องรับ (Devices) ที่มีมากมายหลายช่องทาง

อย่างไรก็ตาม ขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารทำให้การนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ สามารถทำได้รวดเร็ว และหลากหลายรูปแบบ หรือสื่อผสม (Multimedia) ทำให้มีผู้ประกอบธุรกิจเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ผู้เข้าชมบางส่วนที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์ ได้นำข่าวสารและภาพข่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสมและปราศจากการเคารพในลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์

นอกจากนี้ การนำเสนอข่าวออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และช่องทางการนำเสนอข่าวสารใหม่ๆเหล่านี้ ยังไม่เป็นที่เข้าใจของสาธารณชนบางส่วน รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโฆษณา ดังนั้น บรรดาผู้ผลิตข่าวสารออนไลน์ ซึ่งมีชื่อท้ายประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้ จึงได้ตกลงร่วมกันจัดตั้ง "ชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์" ขึ้น และกำหนดให้มีข้อบังคับขึ้นเพื่อเป็นกติกาในการดำเนินการร่วมกัน เพื่อประโยชน์ต่อผู้ผลิตข่าวสารและสาธารณชนทั่วไป

เพื่อให้การดำเนินการของชมรมและสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง จึงขอประกาศมายังสาธารณชนและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. สมาชิกชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ทุกราย มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใดๆ
  2. สมาชิกชมรมฯ เชื่อมั่นว่า ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง
  3. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่นำข่าวสารนั้น ไปผลิตซ้ำต้องเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก
  4. ชมรมฯ ส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการนำข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อ โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย

ประกาศมา ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552

Bookmark and Share

วันนี้ (24 ก.ย.) ทึ่อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน ผู้บริหารเว็บไซต์ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ประกอบด้วยเว็บไซต์ในเครือเอเอสทีวีผู้จัดการ ไทยรัฐออนไลน์ เดลินิวส์ออนไลน์ เครือมติชน เครือโพสต์พับลิชชิ่ง เครือเนชั่น เครือสยามสปอร์ต ไอเอ็นเอ็นออนไลน์ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ดาราเดลี่ออนไลน์ แนวหน้าออนไลน์ สยามรัฐออนไลน์ และไทยโพสต์ออนไลน์ ได้ร่วมกันลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์จัดตั้งชมรมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามระบอบประชาธิปไตย โดยปราศจากการปิดกั้นจากอำนาจใดๆ ให้ประชาชนผู้รับข้อมูลข่าวสารออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตระหนักในคุณค่าของงานสร้างสรรค์ที่ผ่านกระบวนการทางวารสารศาสตร์ และสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวสารแต่ละรายโดยตรง และในกรณีที่มีการนำเนื้อหาจากเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปเผยแพร่ในช่องทางเว็บไซต์อื่นที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์หรือเจ้าของเว็บไซต์ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้ประการเว็บไซต์ที่นำข่าวสารนั้น ไปผลิตซ้ำต้องเคารพในความมีลิขสิทธิ์และงานสร้างสรรค์ที่ผลิตโดยเว็บไซต์สมาชิก นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาชิกกับผู้ประกอบการเว็บไซต์ที่ต้องการนำข่าวสารจากเว็บไซต์สมาชิกไปเผยแพร่ต่อในเชิงพาณิชย์ โดยยึดหลักความเคารพและคำนึงถึงลิขสิทธิ์ในการสร้างสรรค์งานเขียนและจริยธรรมทางธุรกิจ และประโยชน์ที่ผู้ผลิตข่าวออนไลน์จะได้รับด้วย

นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนผู้บริหารเว็บไซต์ข่าวออนไลน์เปิดเผยว่า จากการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในวันนี้ ขั้นตอนต่อไป ทางชมรมฯ จะจัดการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารชมรมฯ โดยเร็ว และเมื่อมีคณะกรรมการบริหารชมรมแล้ว ก็จะมีการวางแผนการดำเนินการตลอดจนมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการจัดตั้งชมรม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้มีการนำเนื้อข่าวในเว็บไซต์ของผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้อย่างเหมาะสมและเคารพในความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของผู้ผลิตข่าวสาร ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ

กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทเนชั่น บรอดแคสติ้งฯ กล่าวอีกว่า ในเบื้องต้น ทางชมรมขอให้เว็บไซต์ที่นำเอาเนื้อหาข่าว ภาพข่าวและเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งผลิตขึ้นโดยเว็บไซต์ผู้ผลิตข่าวออนไลน์ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตซ้ำเพื่อเผยแพร่อย่างไม่เหมาะสม ดำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยการนำหัวข้อข่าวที่ถูกส่งผ่านระบบ RSS Feed ไปติดตั้งเพื่อให้ผู้อ่านสามารถลิ้งค์กลับมาอ่านข่าวจากเว็บไซต์ของผลิตข่าวได้โอยตรง จากนั้น ทางชมรมฯ ก็จะวางมาตรฐานกลางเพื่อให้สมาชิกไปทำข้อตกลงเรื่องการนำเนื้อหาข่าวไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับเว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป

"ทางชมรมฯ ไม่มีเจตนาที่จะปิดกั้นการเผยแพร่ หรือทำซ้ำข้อมูลข่าวสารของเว็บไซต์ที่นำข้อมูลข่าวไปเผยแพร่เป็นวิทยาทาน หรือเพื่อการศึกษา แต่เราต้องการให้เว็บไซต์ที่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์และนำเนื้อหาข่าวไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเว็บไซต์ของตนเอง ดำเนินการให้ถูกต้อง เหมาะสมและมีความเป็นมืออาชีพ" นายอดิศักดิ์กล่าว

สำหรับผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมในเบื้องต้น มีดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยเดย์ ดอทคอม จำกัด www.manager.co.th
บริษัท เทรนด์ วีจี 3 จำกัด www.thairath.co.th
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ www.dailynews.co.th
บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) www.matichon.co.th
www.khaosod.co.th
www.prachachat.net
บริษัทเนชั่นบรอดคาสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) www.nationmultimedia.com
www.komchadluek.com
www.bangkokbiznews.com
บริษัท สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) www.siamsport.co.th
www.siamdara.com
www.siamsporttv.com
www.sbt.co.th
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ www.thannews.th.com
สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น www.innnews.co.th
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ www.siamrath.co.th
หนังสือพิมพ์ดาราเดลี่ www.daradaily.com
หนังสือพิมพ์แนวหน้า www.naewna.com
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ www.thaipost.net
© Copyright 2007 Nation Group.