นักลงทุนสัมพันธ์
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

ปี มูลค่า(บาท /หุ้น)
2537 ฿2.05
2538 ฿1.80
2539 ฿2.25
2540 -2543 -
2544 ฿0.75
2545 -
2546 ฿0.55
2547 ฿0.45
2548 - 2555 -
2556 ฿0.02
2557 ฿0.028
2558 ฿0.03

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละ 65 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในแต่ละปี

หมายเหตุ: ปี 2544 จ่ายเป็นหุ้นปันผล