นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  1  เมษายน 2562

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

404,985,000

9.95

2. CGS-CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE. LTD.

391,972,000

9.64

3. บริษัท ยูซิตี้ จำกัด (มหาชน)

370,110,000

9.10

4. นายภควันต์ วงษ์โอภาสี

332,511,000

8.17

5. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

304,000,000

7.47

6. นายสมบัติ พานิชชีวะ

270,000,000

6.64

7. นายสุทธิชัย    แซ่หยุ่น

212,878,542

5.23

8. กองทุน ประกันวินาศภัย

141,400,000

3.48

9. DOW JONES & COMPANY.INC.,NEW YORK

120,000,000

2.95

10. นายศิริธัช โรจนพฤกษ์์

117,252,000

2.88

  อื่นๆ

1,402,861,820

34.49

  รวม

4,067,970,362

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

4,804

3,528,409,983

86.74

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

28

539,560,379

13.26

  รวมทั้งสิ้น

4,832

4,067,970,362

100.00