นักลงทุนสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน  4  เมษายน 2560

กลุ่มผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ % ร้อยละ
1. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

404,985,000

9.96

2. DIGITAL SKY HOLDINGS LIMITED

391,972,000

9.64

3. นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

355,000,000

8.73

4. บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

331,607,100

8.15

5. นายสมบัติ  พานิชชีวะ

270,000,000

6.64

6. นายศิร์วสิษฎ์ สายน้ำผึ้ง

216,510,900

5.32

7. นายสุทธิชัย    แซ่หยุ่น

212,878,542

5.23

8. นายปราบดา   หยุ่น

121,180,000

2.98

9. DOW JONES & COMPANY.INC.,NEW YORK

120,000,000

2.95

10. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์

120,000,000

2.95

  อื่นๆ

1,523,713,720

37.45

  รวม

4,067,847,262

100.00

ประเภทผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นแบ่งตามสัญชาติ จำนวนราย จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. สัญชาติไทย

4,856

3,517,830,883

86.48

2. ผู้ถือหุ้นต่างชาติ

32

550,016,379

13.52

  รวมทั้งสิ้น

4,888

4,067,847,262

100.00