เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะผู้บริหารระดับสูง

นายฉาย บุนนาค
ประธานคณะกรรมการบริหาร
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสมชาย มีเสน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คณะผู้บริหารบริษัทและกลุ่มบริษัท

นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม
กรรมการบริหาร -NBC
นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการผู้จัดการ - NBC (Nation TV
22)
นางสาวเอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -
สายงานการตลาดและงานขาย NBC
นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - NBC
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท
นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
สื่อสารองค์กร
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ -
สายธุรกิจสิ่งพิมพ์
นายฉัตรชัย ตะวันธรงค์
กรรมการผู้จัดการ - ช่องสปริง 26
นายประกิต ชมภูคำ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ-
สายธุรกิจสิ่งพิมพ์
นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ
นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชี