เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะผู้บริหารระดับสูง

นายสมชาย มีเสน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประกิต ชมภูคำ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นางสาวมัธยา โอสถานนท์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน
และเลขานุการบริษัท
คณะผู้บริหารในเครือ

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนชั่น
บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน)
นายสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี
บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ The
Nation
นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร
บรรณาธิการบริหาร
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
นายพรประยูร อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก
บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด
นายพนา จันทรวิโรจน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
นายสุภวัฒน์ สงวนงาม
กรรมการผู้จัดการ
หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
นางสาวณัฐวรา แสงวารินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
นายปิยะ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร
บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ คม
ชัด ลึก