เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะกรรมการบริหาร

นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น
ประธานกรรมการ
นายเสริมสิน สมะลาภา
รองประธานกรรมการ
นางสาวดวงกมล โชตะนา
กรรมการ
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กรรมการ
นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ
นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการ