เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะกรรมการบริหาร

นายเสริมสิน สมะลาภา
ประธานกรรมการบริหาร
นางสาวดวงกมล โชตะนา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
กรรมการ
นายพนา จันทรวิโรจน์
กรรมการ