เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะกรรมการบริหาร

นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการ , ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายสุพจน์ เพียรศิริ
กรรมการบริหาร
นายสิริชาย ชนานำ
กรรมการบริหาร