เกี่ยวกับเนชั่นกรุ๊ป
คณะกรรมการบริหาร

นายมารุต อรรถไกวัลวที
กรรมการบริหาร
นายเทพชัย แซ่หย่อง
กรรมการบริหาร
นายสุพจน์ เพียรศิริ
กรรมการบริหาร